Wzór umowy.

Wzory umów kupna sprzedaży auta mogą nieco różnić się w zależności od ilości aktualnych lub nowych właścicieli auta.

W przypadku obecności dwóch współwłaścicieli po stronie sprzedających, należy skopiować dane “Sprzedający” i wypełnić je dla dwóch osób. W przypadku gdy posiadaczami auta będą również 2 osoby należy postąpić analogicznie.

W poniższym przykładzie umowy jest miejsce na wpisanie nr silnika, jednak nie jest on aż tak niezbędny i umowa niezawierająca takiej informacji także będzie poprawna.

Poniżej wzór umowy kupna sprzedaży samochodu. Natomiast na samym dole strony znajdziecie linki do pobrania już ładnie sformatowanej umowy kupna sprzedaży samochodu w formatach pdf, doc.

 

 

……………………………………………
(miejscowość i data)

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Sprzedający:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………..
Wydany przez…………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………………………………………

Kupujący:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………..
Wydany przez…………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………………………………………

Pkt. 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model………………………………………………………………………………………….
rok produkcji……………………………… nr silnika………………………………………………
nr nadwozia………………………………. nr rejestracyjny……………………………………….
uwagi…………………………………………………………………………………………………..

Pkt. 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, jak również że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Pkt. 3
Ustalona wspólnie przez strony wartość przedmiotu umowy w kwocie:………………………….
słownie ………………………………………………………………………………………………….

Pkt. 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.

Pkt. 5
Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny pojazdu.

Pkt. 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają

Pkt. 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

Pkt. 8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY
podpis podpis
.
.
Pobierz wzór umowy kupna pojazdu:
 
wzór umowy pdfWersja pdf wzór umowy wordWersja doc

Posted in umowa kupna sprzedaży

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Reklama
Lubisz fantastykę i gry akcji RPG? Z pewnością spodoba Ci się Diablo 3. Pozycja typu H&S, w której czekają już na Ciebie niezliczone ilości wrogów do pokonania. Kliknij w link powyżej aby dowiedzieć się więcej!